Frankie Paul Reggae Sunsplash (Jamaica,1991)

Frankie Paul
-Reggae Sunsplash-
Bob Marley Performing Center Montego Bay, Jamaica
July 20.1991