Monique McPherson and Sasha-Gay Whyte speak about their #CariftaGames2014

Monique McPherson and Sasha-Gay Whyte speak about their #CariftaGames2014 success