Rootz Underground River Stone @ Dortmund, Germany [12-6-2014]